Evangelie betekent voor ons

Evangelie betekent voor ons:

 • Geloven in de Bijbel als het onfeilbare woord van God.
 • Geloven in een Enig God, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • Geloven in vergeving en reiniging van zonden, door het kostbare bloed van Jezus Christus.
 • Geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.
 • Geloven in de noodzaak van de bediening van de bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan bewust gelovende.
 • Geloven in de doop in de Heilige Geest met de schriftelijke openbaring van geestesuitingen, genadegaven en bedieningen.
 • Geloven in de kracht van de Heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden. Hierdoor wordt  ook de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest zichtbaar, met de mogelijkheid op te wassen tot volkomenheid zoals het in Gods Woord is beloofd. Rom. 12:2.
 • Geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus (inclusief genezing der herinneringen).
 • Geloven in bevrijding van gebondenen, op grond van de autoriteit van de naam van Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde.
 • Geloven in de wederkomst van Jezus Christus als Rechter over levenden en doden. Dit met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar het eeuwige leven.
 • Geloven in de noodzaak van het regelmatig vieren van het heilig avondmaal; verkondigende de dood des Heren, totdat Hij komt.
 • Geloven in het volbrengen van de grote opdracht, welke de Here Jezus ons heeft toevertrouwd: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.” (Marcus 16:15-18)
 • Met grote nadruk stellen wij: Het woord van God heeft absoluut gezag boven welke belijdenis dan ook!

Reacties zijn gesloten.