Wat geloven wij?

Wij geloven in de blijde boodschap zoals deze reeds door de profeet Jesaja is voorzegd (Jesaja 61:1-3) en door de Here Jezus zelf is bevestigd in Lucas 4:17-21.

We bedoelen hiermee: ”Het Volle evangelie van het koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus”, zie ook Handelingen 8:12.

18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.
Lucas 4:18-19

Reacties zijn gesloten.